Voucher มูลค่า 10,000 บาท

10000 ฿

เงื่อนไข

  • สามารถใช้แทนเงินสดมูลค่า 10,000 บาท เพื่อรับบริการทรีตเมนต์ และเลเซอร์ ที่ร่วมรายการหรือที่ระบุใน Voucher

  • ไม่สามารถแลกเปลี่ยนและทอนเป็นเงินสดได้

  • ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าก่อนรับบริการที่พฤกษาคลินิก 

QUANTITY


RELATED PRODUCTS